Regulamin

GASTRO-RENTAL M. HENZEL M. BARTOSZ SPÓŁKA JAWNA
Wypożyczalnia Gastronomiczna
www.gastrorental.eu, e-mail: biuro@gastrorental.eu,
Bodzanów 138a, 32-020 Wieliczka, tel; 508120178
NIP: 6832092487
REGON: 366171264
Data rejestracji w KRS: 2016-12-28

REGULAMIN

§ 1 Obowiązywanie regulaminu

 1. Niniejsze warunki ogólne umów najmu są ustalone przez firmę Gastro-Rental M. Henzel M.Bartosz S.J. zwany dalej wynajmującym i wiążą najemców na podstawie art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. Najemca może być osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem postanowień ust.2 poniżej.
 2. Za zawarcie umowy uważa się złożenie przez Najemcę zamówienia droga emailową.

§ 3 Oferta katalogowa

 1. Katalog umieszczony na stronie internetowej Wynajmującego stanowi informację handlową ale nie stanowi oferty zawarcia Umowy najmu w rozumieniu art. 66 k.c.
 2. Sprzęt udostępniony najemcy odpowiada przedstawionemu w katalogu lub na stronie internetowej www.gastrorental.eu w zakresie swojej funkcji i mocy.
 3. Wypożyczalnia nie odpowiada za zanieczyszczenia mikrobiologiczne powierzonego sprzętu. Klient w własnym zakresie powinien doprowadzić sprzęt do użytku zgodnego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.
 4. Zdjęcia w katalogu oraz na stronie internetowej mają charakter podglądowy, produkt może się różnić od wizerunku na zdjęciu.
 5. Sprzęt nie jest ubezpieczony przez firmę Gastro-Rental M.Henzel M.Bartosz s.j.

§ 4 Ceny

 1. Ceny podane na stronie internetowej www.gastrorental.eu mają charakter orientacyjny.
 2. Czynsz najmu płatny jest za jeden dzień zwany dalej „okresem najmu”.
 3. W razie przedłużenia umowy najmu czynsz płatny jest w wysokości zgodnej z cennikiem za każdy kolejny dzień najmu.
 4. Podane ceny są cenami netto i do podanej należności należy doliczyć podatek Vat.
 5. Jeżeli dostawa jest poza granicami Krakowa do ustalonej kwoty najmu dolicza się koszty transportu uzależnione od wyznaczonego odcinka w kilometrach.
 6. Oferujemy darmową dostawę, gdy wartość zamówienia przekroczy 1000 PLN netto na terenie Krakowa.
 7. W porze nocnej i w święta obowiązuje również dodatkowy koszt odbioru.
 8. Koszty rozdzielenia, zebrania, złożenia oraz rozłożenia sprzętu będącego przedmiotem Umowy najmu nie są zawarte w cenie wynajmu ani w cenie transportu, należy je ustalić indywidualnie.

§ 5 Obowiązki najemcy

 1. Najemca zobowiązuje się używać wynajęty sprzęt tylko w celu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym oraz zgodnym z jego rzeczywistym przeznaczeniem.
 2. Najemca jest obowiązany przestrzegać środków ostrożności wskazanych przez Wynajmującego.
 3. Najemca jest obowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń do których sprzęt ma być dostarczony.
 4. Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia sprzętu przed: uszkodzeniem, kradzieżą lub jakimkolwiek innym zagrożeniem od godziny jego dostawy pod wskazany adres do godziny jego zwrotu Wynajmującemu.
 5. Wydanie i odebranie sprzętu odbywa się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wynajmującego i Najemcy.
 6. Najemca nie może podejmować sprzętu w całości lub części osobą trzecim.

§ 6 Obowiązki wynajmującego

 1. Wynajmujący zobowiązuje się przygotować i wydać Najemcy sprzęt zgodnie z zamówieniem oraz w terminie z najemca ustalonym.
 2. Wynajmujący realizuje zamówienie wynajmu sprzętu pod warunkiem, że zostało poprawnie złożone na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą dostawy sprzętu.

§ 7 Warunki dostaw

 1. Dostawa sprzętu odbywa się do miejsca wskazanego przez najemcę na poziomie parteru, do pierwszych drzwi
 2. Najemca jest zobowiązany zapewnić swobodny dostęp do budynków, terenów i pomieszczeń do których ma być dostarczony wynajmowany sprzęt.
 3. Droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych i wózkowa. podnośnych.
 4. Najemca winien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie.
 5. W przypadku nieobecności Najemcy w terminie, godzinie i miejscu ustalonych w umowie, Wynajmujący może zostawić sprzęt w miejscu uzgodnionym z Najemcą i będzie to równoznaczne z podpisaniem przez Najemcę protokołu odbioru sprzętu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, postanowienia o odpowiedzialności Najemcy określone w §5 ust.4 ogólnych warunków umów najmu, stosuje się odpowiednio.
 6. Obowiązek sprawdzenia dostawy sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym obciąża Najemcę.
 7. Dostawy i odbiory sprzętu w godzinach nocnych, w dniu świąteczne lub wolne od pracy, są dodatkowo płatne.
 8. Najemca zobowiązany jest zgłosić jakiekolwiek braki lub wady sprzętu przy jego odbiorze od Wynajmującego.
 9. Reklamacje zgłoszone przez najemcę po dniu dostawy nie zostaną uznane. W przypadku uznania przez Wynajmującego, na wniosek Najemcy uszkodzeń Sprzętu, najemca może zwrócić tylko uszkodzony sprzęt oraz żądać zmiany ceny.
 10. Reklamację można złożyć osobiście, wysłać pocztą na adres Bodzanów GASTRO-RENTAL M. HENZEL M. BARTOSZ SPÓŁKA JAWNA, 138a, 32-020 Wieliczka, lub drogą mailową na biuro@gastrorental.eu
 11. Termin rozpatrzenia wynosi 14 dnia od momentu złożenia wniosku reklamacyjnego.
 12. Po dokonaniu płatności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Zwrot sprzętu

 1. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt po upływie wynajmu w takim stanie w jakim był dostarczony, a więc prawidłowo zapakowany i był dostępny do odbioru na poziomie parteru.
 2. Ostateczna kontrola i przeliczenie zwrotów sprzętu odbywa się w miejscu zwrotu jak również w magazynie firmy Gastro-Rental M. Henzel M. Bartosz s.j. i jest wiążąca dla Najemcy (maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zwrotu wynajmowanego sprzętu).
 3. W razie omyłkowego zwrotu sprzętu, który nie jest własnością Wynajmującego , Najemca zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony. Sprzęt omyłkowo przekazany Wynajmującemu będzie przechowywany w siedzibie firmy Gastro-Rental M.Henzel M.Bartosz s.j.
 4. Najemca jest obowiązany wysuszyć sprzęt i jego elementy wykonane z tkanin w szczególności bieliznę stołową, jeszcze przed zapakowaniem i oddaniem.
 5. W przypadku, gdy po upływie terminu wynajmu, Najemca zwróci Wynajmującemu, odnaleziony, a wcześniej uznany za zagubiony sprzęt, nie uchyla od jego odpowiedzialności z tytułu opóźnienia w zwrocie sprzętu i skutkuje obowiązkiem uiszczenia zapłaty za okres , w którym pozostał on w posiadania Najemcy, według stawki odrębnie ustalonej przez Wynajmującego .
 6. Cennik strat dostępny jest w firmie Wynajmującego.

§ 9 Odpowiedzialność za zwłokę

 1. W przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż umownie ustalony, firma Gastro-Rental M.Henzel M.Bartosz S.J. naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości ustalonego czynszu za okres najmu.
 2. W przypadku dokonanej w złej wierze zwłoki Najemcy w oddaniu sprzętu, przekraczającej 30 dni, Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu i domagać się odszkodowania. Wysokość odszkodowania liczona jest od wartości wynajętego sprzętu według cennika strat.

§ 10 Płatność

 1. Wynagrodzenie , na które składa się cena wynajmu sprzętu określona w umowie, wraz z podatkiem VAT oraz ewentualnymi kosztami transportu, jest płatne, najpóźniej w dniu wydania Najemcy przez Wynajmującego sprzęt, bądź zgodnie z datą na fakturze.
 2. Zawarcie umowy najmu oznacza obowiązek Najemcy wpłaty zadatku w ustalonej wysokości z Wynajmującym również w ustalonym terminie w umowie ale nie później niż 3 dni przed realizacja zamówienia.
 3. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie, jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy najmu, bez konieczności składania w tym zakresie przez Wynajmującego jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń woli.
 4. Wynagrodzenie za czynność nie objętą w umowie – w postaci za zwrot wynajętego sprzętu przez najemcę po terminie jest płatne w terminie i w sposób wskazany przez Wynajmującego na fakturze VAT.
 5. Zwłoka Najemcy w zapłacie całości i części należności, powoduje naliczenie przez Wynajmującego odsetek ustawowych od zaległej kwoty.
 6. Płatności realizowane winny być w formie przelewu na konto bankowe 44 1160 2202 0000 0003 1769 8292 prowadzone przez Bank Millennium S.A.

§ 11 Odsetki od umowy i kary umowne

 1. Jeśli Najemca lub Wynajmujący odstąpi całkowicie od umowy najmu po jej podpisaniu ale nie później niż 10 dni przed umownym terminem dostawy wynajętego sprzętu, strona poszkodowana ma prawo żądać od niego kary umownej w wysokości 50 % wartości zamówienia, ustalonego między stronami w umowie Najmu.
 2. Jeśli Najemca lub Wynajmujący odstąpi od umowy najmu całkowicie lub częściowo po jej podpisaniu, później niź 10 dni przed umówionym terminem dostawy, kara umowna wynosi 100 % wartości zamówienia, ustalonego między stronami w Umowie najmu.
 3. Firma Gastro-Rental M.Henzel M.Bartosz zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Odstąpienie od Umowy najmu, jak również wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową Warunkami ogólnymi umów najmu znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
 3. Jeśli, którekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych umów najmu zostanie uznane przez Sąd za pozbawione mocy prawnej, to zostaje ono zastąpione przez odpowiedni przepis prawa obowiązującego a pozostałe postanowienia niniejszych warunków ogólnych najmu nie tracą mocy.
 4. Sąd właściwy dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji Umowy najmu zawartej przez najemcę z firmą Gastro-Rental M.Henzel M.Bartosz S.J. jest Sąd Rejonowy w Krakowie.
 5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków ogólnych umów najmu stoi w sprzeczności do postanowień Umowy najmu zawartej pomiędzy stronami w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia Umowy najmu.
Shopping Cart